گفت :

من نیستم...                                                                                                                    پرسیدم :چرا؟                                                                                                                   گفت:برای اینکه اشتباه زندگی رااشتباها"زیستم.....                                                          میخواستم بپرسم  که منظورت چیست؟اما دیر شده بود......

درست بهنگامیکه او میگفت{اشتباه زندگی را اشتباها زیسستم}

من-اشتباه نمردن خودم- میگریستم.....

/ 0 نظر / 11 بازدید