عیدی

گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را .... تا زودتر از واقغه گویم گله ها را.......

نیمه خالی لیوان امسال رو میزارم کنار و از نیمه پرش حرف میزنم .یه دختر خاله ی کوچولو

و زیبا نصیب نفسی شده اسمش نیکی. در واقغ عیدی بود که تا فروردین تموم نشده خدا

بهمون داد. قصه اش درازه اما تو نیمه خالی لیوان رفته تا یه روز بیاد و فقط بهشون بخندیم

(منظورم قصه ها نیمه ی خالی لیوانه) به هر حال هرچه ژیش آید خوش آید.ما میگیم

 خوش. قطغا خوش هم میشه.هرچی خودمونا بخواییم.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید