بازی ابلیس و عشق

 

 

 

 عشق

 

زندگیمان شده حکم حکم با دستی ورق یکطرف حق است و عشق یک طرف ابلیس پست چشم در چشم رو به رو دم به دم بی گفت و گو

بی بی و سرباز و خشت تک است و شاه دل حاکم بیست" بیامضار.

 

حکم پیک:

خالی و پوچ است وهیچ شور و حال ادمی فصل حرس در زمین عاشقی دست را ابلیس برد ...

حکم گشنیز:

 

شاخه شاخه برگ برگ ناله ناله رنگ رنگ زرد و خشک است و خزان نیمه اردی بهشت این بهار ازگل تهیست شانه ها سنگین ز گل مویه ها بی حاصل است هرکه رفتی رفت رفت هر که ماندی میدود... دست را ابلیس برد....

 

حکم خشت:

  خشت خشتی از وجود عاشقان خشت خشت تار و پود عارفان کشته کاخ سردی از جنس فنا انعکاس صوت میپیچد دراین بنا صرفه ها تک صرفه ها ناله ها تک ناله ها جوی خون اندر شبستان شبان خون سرخ است خون سرخ غم رهان دست را ابلیس برد.....

حکم دل

هر کجا ابلیس بد چشم دوخته صد هزاران قلب عاشق سوخته خشک دشت زندگی پر ازصیلب اتش است هر صلیب اتشی را یک دل بی طاقت است دست را ابلیس برد حکم را ابلیس برد برد ابلیس بازی را به صد دوز و کلک عشق هم بازنده شد چون صادق و یک رنگ بود  

/ 0 نظر / 15 بازدید